संस्कृत अध्ययन Quiz 3

संस्कृत अध्ययन Quiz 3

1 / 10

तवर्ग-लकारयौ: उच्चारणस्थानम्

2 / 10

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वुर्ध्वोभागे निष्पन्न: अच् स्यात् -

3 / 10

उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोऽच् स्यात् —

4 / 10

विसर्गस्य उच्चारणस्थानं वर्तते?

5 / 10

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्न: अच् स्यात् -

6 / 10

ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद् द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथ:…..….......स्यात् —

7 / 10

अष्टाध्यायीग्रन्थे अध्यायानां संख्या कति?

8 / 10

'ष' वर्णस्योच्चारण - स्थानमस्ति —

9 / 10

ॠटुरषाणाम्...............

10 / 10

पतंजलि कस्य अवतार मन्यते -

Your score is

The average score is 72%

0%

error: Content is protected !!