संस्कृत अध्ययन Quiz 4

संस्कृत अध्ययन Quiz 4

1 / 10

महाप्राण: भवति-

2 / 10

'वकारस्य सम्प्रसारणम् ' किम् अस्ति?

3 / 10

'यकारस्य सम्प्रसारणम् ' किम् अस्ति?

4 / 10

उप+इन्द्र: प्ले कयो: वर्णयो: मध्ये संहिता संज्ञा अस्ति -

5 / 10

वर्णोच्चारणस्थानाम् क्रमंचिनुत -

6 / 10

अज्भिरव्यवहिता.......... संयोगसंज्ञा: स्यु-

7 / 10

ईदूदेद्विवचनम् भवति ?

8 / 10

ईषद् विवृतम् केषाम्?

9 / 10

अल्पप्राण: भवति -

10 / 10

ऊष्माण: के?

Your score is

The average score is 62%

0%

error: Content is protected !!