संस्कृत अध्ययन Quiz 5

संस्कृत अध्ययन Quiz 5

1 / 10

उपदेश: भवति—

2 / 10

एतेषु तालव्य वर्णो नास्ति —

3 / 10

कादयोमावसाना उच्यन्ते—

4 / 10

व्यंजनं भवति—

5 / 10

लोपसंज्ञा विधायकम् सूत्रम् अस्ति—

6 / 10

पाणिनी माता नाम किं ?

7 / 10

व्याकरणस्य आदि आचार्य क: ?

8 / 10

अन्त्यं हल् इत्संज्ञ भवति?

9 / 10

माहेश्वर सूत्राणि भवन्ति—

10 / 10

सुबन्तं, तिङन्तं च …....…......स्यात्—

Your score is

The average score is 58%

0%

error: Content is protected !!